سهامداران

 • نام : میرداود

 • نام خانوادگی : فربود

 • مقطع تحصیلی : فوق لیسانس

 • رشته تحصیلی : مهندسی راه و ساختمان

 • دانشگاه تحصیل : دانشگاه تهران

 • نام : اسماعیل

 • نام خانوادگی : قدری

 • مقطع تحصیلی : لیسانس

 • رشته تحصیلی : مهندسی عمران

 • دانشگاه تحصیل : کشور فیلیپین

 • نام : عادل

 • نام خانوادگی : پوراحمدی

 • مقطع تحصیلی : لیسانس

 • رشته تحصیلی : مهندسی سازه

 • دانشگاه تحصیل : دانشگاه صنعتی شریف

 • نام : علی اصغر

 • نام خانوادگی : مشروطه چی

 • مقطع تحصیلی : لیسانس

 • رشته تحصیلی : حسابداری

 • دانشگاه تحصیل : دانشگاه آزاد تبریز

 • نام : سئویل

 • نام خانوادگی : زنجانی میاندوآبی

 • مقطع تحصیلی : لیسانس

 • رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی

 • دانشگاه تحصیل : دانشگاه تهران

 • نام : مهین

 • نام خانوادگی : احمدی اصل

 • مقطع تحصیلی : لیسانس

 • رشته تحصیلی : حسابداری

 • دانشگاه تحصیل : دانشگاه تبریز

 • نام : سارا

 • نام خانوادگی : رهنمای شهسواری

 • مقطع تحصیلی : لیسانس

 • رشته تحصیلی : عمران

 • دانشگاه تحصیل : دانشگاه آزاد تبریز

 • نام : صهبا

 • نام خانوادگی : رهنمای شهسواری

 • مقطع تحصیلی : لیسانس

 • رشته تحصیلی : دانشجوی عمران

 • دانشگاه تحصیل : دانشگاه تبریز

متن موردنظر برای جستجو را وارد نموده، سپس کلید اینتر را فشار دهید